Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (25 op)


Perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Opinnot koostuvat lähiopetuksena suoritettavista suoritettavasta pakollisesta opintojaksosta 3 op ja valinnaisista opintojaksoista 12 op. Lisäksi opiskelija suorittaa itsenäisesti valinnaisia opintojaksoja. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka auttaa opintojen suorittamisessa ja aikatauluttamisessa.