Kuvataiteen syventävät opinnot (kesto 9 kk)


Syventävien opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan valmiuksia kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnot keskittyvät taiteellisen ajattelun ja tutkimuksellisen työotteen kehittämiseen ja niiden soveltamiseen luoville aloille. Opinnoista opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen taiteen ja luovien alojen työskentelyyn.

Opintokokonaisuuksia ja jaksoja opiskellaan lisäksi viikonloppuisin, noin kerran kuukaudessa.

Kuvataiteen opintojaksot

Opinnot koostuvat käytännön työpajoista, teoreettisista luennoista ja seminaareista, ohjatuista etätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä ja taiteellisesta lopputyöstä, johon liittyy kirjallinen lopputyöraportti. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. 

Intensiivijaksot ja vierailevien opettajien kurssit järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin, jonka jälkeen työskentelyä jatketaan sekä opettajan ohjauksessa että itsenäisesti.

Työpajat:

 • Maalauksen työpaja
     - Akvarelli
     - Akryyli
     - Tempera
 • Grafiikan työpaja
     - Puupiirros
     - Serigrafia
     - Soveltava grafiikka ja piirustus
 • Julkinen tila ja taide, sekä ajankohtaisia näyttelyitä
 • Estetiikka ja visuaalinen ajattelu

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu
Josta osa johdettua itsenäistä työskentelyä lopputyön parissa ja lopputyön väli- ja loppuseminaarit PRAKTIKUM I ja II.

Päätoimiset syventävät opinnot

Päätoimiset opinnot alkavat 5.9.2022 ja kestävät 14.5.2023 saakka (9kk). Suosittelemme päätoimisia opintoja, mikäli olet hakemassa luovien alojen jatko-opintoihin tai/ja haluat kehittyä kuvataiteilijana; taidetta ei voi suorittaa ja taiteellisen ajattelun kehittyminen ottaa aikaa. Voit myös täydentää opintojasi meillä aloittaessasi jo 6.9 ja opiskellessasi päätoimisesti.

Kuvataiteen opinnot monimuoto-opintoina

Monimuoto-opinnot ovat hyvä vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja. Tällöin lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaista sunnuntaihin, jonka lisäksi työskentelyä jatketaan itsenäisesti ja suoritetaan ohjattuja etätehtäviä. Opinnot alkavat 23.9.2022 ja kestävät 14.5.2023 saakka. Opintojen kokonaiskesto on 8 kk. Suosittelemme monimuoto-opintoja, mikäli olet motivoitunut itsenäiseen työskentelyyn, mutta haluat opiskella esimerkiksi päivätyön ohessa. Monimuoto-opinnot ovat niin ikään joustava ratkaisu perheelliselle, joka haluaa palata kuvataiteen pariin. Kuvataiteen aineopinnot käyvät myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi!

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!

Päivölän opiston Kuvataidelinjan kuvataiteen syventävät opinnot

Päivölän Kuvataidelinjan syventävien opintojen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan taitoja ja tietoja itse valitsemillaan kuvataiteen osa-alueilla sekä antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Opinnot tarjoavat ammatillista lisäkoulutusta esimerkiksi opettajille ja taideterapeuteille. Suoritetut opinnot on mahdollista saada hyväksiluettua luovien alojen jatko-opinnoissa. Kuvataideopettajan pätevyyden saamiseksi sen sijaan vaaditaan lisäksi kuvataideopettajan pedagogiset opinnot.

Syventävät opinnot koostuvat vuoden aikana järjestettävistä käytännön työpajoista, teoreettisista luennoista ja seminaareista, ohjatuista etätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä ja taiteellisesta lopputyöstä ja kirjallisesta lopputyöraportista. Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Käytännön työpajoja järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin, mutta tarvittaessa myös viikolla. 

 

Vuoden 2022 ohjelma, seuraavan lukukauden ohjelma vahvistuu myöhemmin.

 

SYYSKUU 

Luova grafiikka ja piirustus, opettajana Satu Kiuru ja Laura Nikkinen 

Huom: Työpajan yhteydessä on myös aloittavien monimuoto-opiskelijoiden aloitusinfo ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinta. 

Erilaiset piirustustekniikat, graafiset menetelmät ja materiaalit ilmaisuvälineenä, havainnosta piirtäminen (hiilet, piirtimet, lyijykynä, värikynä, pastelli). Piirrämme ulkona ja sisällä säästä riippuen asetelmaa, elävää mallia ja arkkitehtuuria.  Piirrämme nopeita croquis-piirustuksia, niin että käsi ja mieli rentoutuvat sekä pidempiä istuntoja tutkien ja opetellen kehon ja rakennetun ympäristön mittasuhteita. Kertaamme sommittelun peruskäsitteitä ja valööreitä.  Päätoimisesti opiskelevat jatkavat työpajassa opittuja tekniikoita Päivölän opettajien ohjauksessa kuvataidetilassa ja itsenäisesti ja monimuoto-opiskelijat itsenäisesti. Kurssiin kuuluvat sekä ennakko- että jälkitehtävät; Hopsin alustava laadinta ennakkotehtävänä ja monimuoto-opiskelijoille jatkotehtävä, joka annetaan kurssin yhteydessä.

 

LOKAKUU 

Maalauksellinen taidegrafiikka, opettajat:  Susanna Suikkari ja Satu Kiuru. 

Tavoitteena taidegrafiikan tietojen ja taitojen syventäminen. Tekniikoina kuivaneula, carborundum, chinecollee, monotypia ja collagrafia. Kertaamme kaikki tekniikat, jonka jälkeen jokainen voi keskittyä oman valinnaisen grafiikan tekniikkansa ilmaisun kehittämiseen.

 

MARRASKUU 

Teoskuvaus ja portfolio-työskentely, opettaja Tatu Heinämäki

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti toteuttamalla esittelykansion, josta saa palautteen. Valokuvakurssin tavoitteena on kehittää valokuvauksen teknisiä ja ilmaisullisia taitoja sekä teosdokumentoinnin että kuvataiteilijan tarpeisiin. Kurssin aikana opetellaan tai kerrataan  järjestelmäkameran käyttö. Tämän lisäksi tavoitteena on myös hioa viestinnän taitoja näyttely- ja teoskuvausten, omasta työskentelystä kirjoittamisen ja esittelykansion valmistamiseksi. 

 

Akvarelli- ja tussimaalaus, opettaja Jaakko Heikkinen

Uutta virtaa vanhoihin tekniikoihin. Kurssi auttaa pääsemään irti omista vanhoista jumiutumista ja saamaan töihin uutta rennompaa virettä.

 

VILKE KOKOELMIEN nykytaiteen seminaari ja RANSKALAISEN ELOKUVAN ILTA

 

JOULUKUU

Saman viikonlopun aikana yhdistettynä: Temperamaalaus ja sekatekniikka sekä Väriharmoniat -maalaus työpaja, opettaja Satu Kiuru

Kurssilla syvennytään kehittämään omaa maalaustapaa ja jälkeä sekä traditionaalisen temperamaalauksen keinoin että yhdistäen moderneja elementtejä, kuten valokuvaa. Temperamaalauksen monipuolisuus mahdollistaa sen käytön sekä modernina ilmaisuna että perinteistä öljyvärityötä muistuttavana tekniikkana. Kurssilla kerrataan myös väriopin keskeisiä kysymyksiä.

KUVANVEISTO, ANSSI TAULU 

Mahdollisuus suorittaa vaihtoehtoisesti grafiikan tai maalaustyöpajan sijaan (vapaaehtoinen kurssi)

 

TAMMIKUU

 

VISUAALINEN AJATTELU, lisäksi PRAKTIKUM I opettajat: Mika Karhu ja Satu Kiuru

Tarkastellaan taidetta osana yhteiskuntaa ja filosofista ajattelua. Ajankohtaiset näyttelyt ja niiden aseman arviointi suhteessa taiteen kenttään

PRAKTIKUM I ohjeistus väliseminaariin ja lopputyön suunnittelun, toteutuksen ja opponentille palautteenannon ohjeistukset.

PRAKTIKUM I symposiumin yhteydessä

 

HELMIKUU

Estetiikka ja taiteellinen ajattelu, opettaja:  Mika Karhu 

 • Taiteen tarkastelu estetiikan teorioiden valossa
 • Taiteen ja ympäristöestetiikan peruskäsitteistö
 • Taiteen ja estetiikan suhteen arviointikyvyn kehittäminen

Luennot

Praktikum I väliseminaari, opettaja: Satu Kiuru

PRAKTIKUM I tarkoittaa ohjattua harjoittelua työpajatyyppisessä työskentelyssä, jossa opiskelija harjoittelee omaa ilmaisuaan ja soveltaa teknistä osaamistaan omakohtaisen aiheen käsittelyssä ja sisällön kehitystyössä. Oppilas voi käyttää Päivölän Kuvataidelinjan tiloja myös opetuksen ulkopuolisena aikana, jolloin ohjausta voidaan antaa myös väliaikoina. Opiskelija valitsee ilmaisutavan ja tekniikan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan perustuen. Lyhyt esitelmä omasta työskentelystä ja teoksesta ryhmälle Opiskelija esittelee ryhmälle lopputyösuunnitelmansa ja sen työvaiheen

Symposiumin yhteydessä myös tulevan PRAKTIKUM II ohjeistus Taiteellinen lopputyö:

 • Oma itsenäisesti toteutettu taidenäyttely tai taideteko
 • Kirjallinen lopputyö, jossa estetiikan essee voi olla osa kirjallista osuutta
 • Porttifolio

 

MAALISKUU 

TILA-AIKATAIDE, opettaja Laura Nikkinen

Julkinen tila sekä yhteisö ja ympäristötaide 

Rakennettu ympäristö, julkinen taide ja tila-aikataide -työpaja, Luennot, essee

Puupiirros, opettaja: Tuukka Peltonen

Tekniikkana perinteinen puupiirros ja siihen liittyvät työvaiheet. Luentoja ja diaesityksiä.

 

HUHTIKUU 

LUOVIEN ALOJEN VALMENNUSKURSSI, opettajana Laura Nikkinen

Tämä kurssi kuuluu päiväopiskelijoiden ohjelmaan. Kurssille kuitenkin mahdollisuus osallistua erillisen lisäkurssimaksun suorittaneilla (60€).

Serigrafia, opettaja: Tellervo Viitaniemi 

Serigrafia kurssilla kehitetään aikaisempaa kuvallista ilmaisua ja kerrataan serigrafiaseulan valmistus, valotus ja vedostus. Luento serigrafian historiasta nykypäivään.

Praktikum II seminaari Oman taiteellisen lopputyön ja kirjallisen raportin esittely- ja arviointitilaisuus