Kuvataiteen aineopinnot (35 op, kesto 9 kk)


Lapin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen eri osa-alueilla. Opinnot keskittyvät taiteellisen ajattelun ja tutkimuksellisen työotteen kehittämiseen ja niiden soveltamiseen luoville aloille. Opinnoista opiskelija saa valmiuksia itsenäiseen taiteen ja luovien alojen työskentelyyn.

Aineopintojen opintokokonaisuuksia ja jaksoja opiskellaan lisäksi viikonloppuisin, noin kerran kuukaudessa.

Kuvataiteen aineopintojen opintojaksot

Aineopinnot koostuvat käytännön työpajoista (14 op), teoreettisista luennoista ja seminaareista (6 op), ohjatuista etätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä (5 op) ja taiteellisesta lopputyöstä, johon liittyy kirjallinen lopputyöraportti (10 op). Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. 

Intensiivijaksot ja vierailevien opettajien kurssit (14 op) järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin, jonka jälkeen työskentelyä jatketaan sekä opettajan ohjauksessa että itsenäisesti.

Työpajat:

 • Maalauksen työpaja
     - Akvarelli, 3 op
     - Akryyli, 2 op
     - Tempera, 2 op
 • Grafiikan työpaja
     - Puupiirros, 2 op
     - Serigrafia, 2 op
     - Soveltava grafiikka ja piirustus, 3 op
 • Julkinen tila ja taide, sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op
 • Estetiikka ja visuaalinen ajattelu, 3 op

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu, 16 op

 • Josta johdettua itsenäistä työskentelyä lopputyön parissa 10 op ja lopputyön väli- ja loppuseminaarit PRAKTIKUM I ja II.

Päätoimiset aineopinnot

Päätoimiset opinnot alkavat 6.9.2021 ja kestävät 27.5.2022 saakka (9kk). Suosittelemme päätoimisia aineopintoja, mikäli olet hakemassa luovien alojen jatko-opintoihin tai/ja haluat kehittyä kuvataiteilijana; taidetta ei voi suorittaa ja taiteellisen ajattelun kehittyminen ottaa aikaa. Jos sinulla on vielä suorittamatta joitain perusopintojen kursseja voit myös täydentää opintojasi meillä aloittaessasi jo 6.9 ja opiskellessasi päätoimisesti.

Kuvataiteen aineopinnot monimuoto-opintoina

Monimuoto-opinnot ovat hyvä vaihtoehto niille, joilla ei ole mahdollisuutta suorittaa kokopäiväisiä opintoja. Tällöin lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaista sunnuntaihin, jonka lisäksi työskentelyä jatketaan itsenäisesti ja suoritetaan ohjattuja etätehtäviä. Opinnot  alkavat 24.9.2021 ja kestävät 15.5.2022 saakka. Opintojen kokonaiskesto on 8 kk. Suosittelemme monimuoto-opintoja, mikäli olet motivoitunut itsenäiseen työskentelyyn, mutta haluat opiskella esimerkiksi päivätyön ohessa ja suorittaa aineopintojen arvosanan. Monimuoto-opinnot ovat niin ikään joustava ratkaisu perheelliselle, joka haluaa palata kuvataiteen pariin. Kuvataiteen aineopinnot käyvät myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi!

 

 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin!

Päivölän opiston Kuvataidelinjan kuvataiteen aineopinnot (35 op) yhteistyössä Lapin yliopiston avoimen korkeakoulun kanssa

Päivölän Kuvataidelinjan ja Lapin yliopiston yhteistyönä toteutettavien aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan taitoja ja tietoja itse valitsemillaan kuvataiteen osa-alueilla sekä antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Aineopinnot tarjoavat ammatillista lisäkoulutusta esimerkiksi opettajille ja taideterapeuteille, joten kurssimaksut ovat verovähennyskelpoisia. Suoritetut opinnot on mahdollista saada hyväksiluettua luovien alojen jatko-opinnoissa. Kuvataideopettajan pätevyyden saamiseksi sen sijaan vaaditaan lisäksi kuvataideopettajan pedagogiset opinnot.

Aineopinnot koostuvat vuoden aikana järjestettävistä käytännöntyöpajoista (14 op), teoreettisista luennoista ja seminaareista (5 op), ohjatuista etätehtävistä ja itsenäisestä työskentelystä (6 op) ja  taiteellisesta lopputyöstä ja kirjallisesta lopputyöraportista (10 op). Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Käytännön työpajoja (14 op) järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin, mutta tarvittaessa myös viikolla. 

 

SYYSKUU 

24.-26.9.2021  Luova grafiikka ja piirustus, 3 op, opettajana Satu Kiuru ja Laura Nikkinen 

Huom: Työpajan yhteydessä on myös aloittavien monimuoto-opiskelijoiden aloitusinfo ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinta. 

Erilaiset piirustustekniikat, graafiset menetelmät ja materiaalit ilmaisuvälineenä, havainnosta piirtäminen (hiilet, piirtimet, lyijykynä, värikynä, pastelli). Piirrämme ulkona ja sisällä säästä riippuen asetelmaa, elävää mallia ja arkkitehtuuria.  Piirrämme nopeita croquis-piirustuksia, niin että käsi ja mieli rentoutuvat sekä pidempiä istuntoja tutkien ja opetellen kehon ja rakennetun ympäristön mittasuhteita. Kertaamme sommittelun peruskäsitteitä ja valööreitä.  Päätoimisesti opiskelevat jatkavat työpajassa opittuja tekniikoita Päivölän opettajien ohjauksessa kuvataidetilassa ja itsenäisesti ja monimuoto-opiskelijat itsenäisesti. Kurssiin kuuluvat sekä ennakko- että jälkitehtävät; Hopsin alustava laadinta ennakkotehtävänä ja monimuoto-opiskelijoille jatkotehtävä, joka annetaan kurssin yhteydessä.

 

LOKAKUU 

8.-10.10.2021 Maalauksellinen taidegrafiikka, 2 op, opettajat:  Susanna Suikkari ja Satu Kiuru. 

Tavoitteena taidegrafiikan tietojen ja taitojen syventäminen. Tekniikoina kuivaneula, carborundum, chinecollee, monotypia ja collagrafia. Kertaamme kaikki tekniikat, jonka jälkeen jokainen voi keskittyä oman valinnaisen grafiikan tekniikkansa ilmaisun kehittämiseen.

 

MARRASKUU 

5.-7.11.2021 Teoskuvaus ja portfolio-työskentely, 2 op, opettaja Tatu Heinämäki

Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti toteuttamalla esittelykansion, josta saa palautteen. Valokuvakurssin tavoitteena on kehittää valokuvauksen teknisiä ja ilmaisullisia taitoja sekä teosdokumentoinnin että kuvataiteilijan tarpeisiin. Kurssin aikana opetellaan tai kerrataan  järjestelmäkameran käyttö. Tämän lisäksi tavoitteena on myös hioa viestinnän taitoja näyttely- ja teoskuvausten, omasta työskentelystä kirjoittamisen ja esittelykansion valmistamiseksi. 

 

19.-21.11.2021 Akvarelli- ja tussimaalaus, 2 op, opettaja Jaakko Heikkinen

Uutta virtaa vanhoihin tekniikoihin. Kurssi auttaa pääsemään irti omista vanhoista jumiutumista ja saamaan töihin uutta rennompaa virettä.

 

20.11.2021 VILKE KOKOELMIEN nykytaiteen seminaari ja RANSKALAISEN ELOKUVAN ILTA! (1op)

 

JOULUKUU

3.-5.12.2021 saman viikonlopun aikana yhdistettynä: Temperamaalaus ja sekatekniikka sekä Väriharmoniat -maalaus työpaja, yhteensä 2 op, opettaja Satu Kiuru

Kurssilla syvennytään kehittämään omaa maalaustapaa ja jälkeä sekä traditionaalisen temperamaalauksen keinoin että yhdistäen moderneja elementtejä, kuten valokuvaa. Temperamaalauksen monipuolisuus mahdollistaa sen käytön sekä modernina ilmaisuna että perinteistä öljyvärityötä muistuttavana tekniikkana. Kurssilla kerrataan myös väriopin keskeisiä kysymyksiä.

TI 14.- TO 16.12.2021 KUVANVEISTO, 2op, ANSSI TAULU 

Mahdollisuus suorittaa vaihtoehtoisesti grafiikan tai maalaustyöpajan sijaan (vapaaehtoinen kurssi)

 

TAMMIKUU

 

14.-16.1.2022  VISUAALINEN AJATTELU 2op+ Lisäksi PRAKTIKUM I opettajat: Mika Karhu ja Satu Kiuru (PAKOLLINEN KURSSI)

Tarkastellaan taidetta osana yhteiskuntaa ja filosofista ajattelua. Ajankohtaiset näyttelyt ja niiden aseman arviointi suhteessa taiteen kenttään

PRAKTIKUM I ohjeistus väliseminaariin ja lopputyön suunnittelun, toteutuksen ja opponentille palautteenannon ohjeistukset.

PRAKTIKUM I symposiumin yhteydessä

 

HELMIKUU

11.-13.2.2022 PAKOLLINEN KURSSI Estetiikka ja taiteellinen ajattelu, 2 op opettaja:  Mika Karhu 

 • Taiteen tarkastelu estetiikan teorioiden valossa
 • Taiteen ja ympäristöestetiikan peruskäsitteistö
 • Taiteen ja estetiikan suhteen arviointikyvyn kehittäminen

Luennot

Praktikum I väliseminaari, (6 op) opettaja: Satu Kiuru

PRAKTIKUM I tarkoittaa ohjattua harjoittelua työpajatyyppisessä työskentelyssä, jossa opiskelija harjoittelee omaa ilmaisuaan ja soveltaa teknistä osaamistaan omakohtaisen aiheen käsittelyssä ja sisällön kehitystyössä. Oppilas voi käyttää Päivölän Kuvataidelinjan tiloja myös opetuksen ulkopuolisena aikana, jolloin ohjausta voidaan antaa myös väliaikoina. Opiskelija valitsee ilmaisutavan ja tekniikan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan perustuen. Lyhyt esitelmä omasta työskentelystä ja teoksesta ryhmälle Opiskelija esittelee ryhmälle lopputyösuunnitelmansa ja sen työvaiheen

Symposiumin yhteydessä myös tulevan PRAKTIKUM II ohjeistus Taiteellinen lopputyö (10 op):

 • Oma itsenäisesti toteutettu taidenäyttely tai taideteko
 • Kirjallinen lopputyö, jossa estetiikan essee voi olla osa kirjallista osuutta
 • Porttifolio

 

MAALISKUU 

11.13.3. TILA-AIKATAIDE, 2 op PAKOLLINEN KURSSI, opettaja Laura Nikkinen

Julkinen tila sekä yhteisö ja ympäristötaide 

Rakennettu ympäristö, julkinen taide ja tila-aikataide -työpaja

Luennot, essee

25.3-27.3.2022 Puupiirros, 2 op opettaja: Tuukka Peltonen

Tekniikkana perinteinen puupiirros ja siihen liittyvät työvaiheet. Luentoja ja diaesityksiä.

 

HUHTIKUU 

8.-10.4. LUOVIEN ALOJEN VALMENNUSKURSSI, opettajana Laura Nikkinen (2op)

Tämä kurssi kuuluu päiväopiskelijoiden ohjelmaan, mutta ei sisälly aineopintojen monimuoto-opintojen kurssimaksuun. Kurssille kuitenkin mahdollisuus osallistua erillisen lisäkurssimaksun suorittaneilla (60€).

22.-24.4. Serigrafia 2 op, opettaja: Tellervo Viitaniemi 

Serigrafia kurssilla kehitetään aikaisempaa kuvallista ilmaisua ja kerrataan serigrafiaseulan valmistus, valotus ja vedostus. Luento serigrafian historiasta nykypäivään.

13.-15.5. Praktikum II seminaari Oman taiteellisen lopputyön ja kirjallisen raportin esittely- ja arviointitilaisuus 10 op  PAKOLLINEN KURSSI