Kuvataiteen perusopinnot (25 op)


Arkkitehtuurin opintojen yhteydessä opiskeltavat kuvataiteen perusopinnot perehdyttävät opiskelijan kuvalliseen ja luovaan ajatteluun, tutustuttaa kuvataiteen eri tekniikoihin sekä ohjaavat opiskelijaa tutkimaan ja ilmaisemaan ideoitaan visuaalisin keinoin. Kuvataiteen perusopinnot vastaavat Lapin yliopiston avoimen yliopiston vaatimuksia ja suoritetut opintopisteet on mahdollista saada hyväksiluetuksi tulevissa luovan alan AMK ja yliopisto-opinnoissa

Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opinnot painottuvat käytännönläheisesti oman kuvallisen työskentelyn kehittämiseen ja esittelyyn. Jokaiselle luodaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että opiskelijoilla on mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja arkkitehtuurin näkökannalta


Opintojaksot

  • Johdatus taiteelliseen ajatteluun, 4 op
  • Portfolio, 1 op
  • Plastinen sommittelu, 4 op
  • Värioppi, 4 op
  • Havaintopiirustus, 4 op
  • Maalaus, 4 op
  • Kokeellinen grafiikka, 4 op